Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Zakon o osnovni šoli določa, da se posameznik lahko registrira kot perspektivni športnik, če je star najmanj 12 let (v posebnih primerih tudi v koledarskem letu, ko dopolni 10 let), je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi športnik, ki dopolni starost 14 let (33. člen ZŠpo) in je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Iz določb ZŠpo-1 tako izhaja, da učenci v OŠ praviloma ne morejo pridobiti status vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji.

vlogi za pridobitev statusa priporočamo, da se  priloži potrdilo športnega kluba oziroma za status umetnika potrdilo plesne šole ali Konservatorija za glasbo in balet.

Obrazca »vloga« in  »potrdilo« najdete v »meniju za starše« med Pravilniki. Tam se nahajajo tudi Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, kjer lahko preverite tudi pogoje za pridobitev statusov.

Vlogo in potrdilo za dodelitev statusa lahko učenec odda razredniku ali šolski svetovalni delavki.

Pred odločitvijo o dodelitvi, vloge pregleda Komisija za preverjanje pogojev statusa.

Odločbo izda ravnatelj, vendar si mora pred dodelitvijo pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočamo vam, da  vlogo z dokazili izpolnite in oddate do 24. 9. 2021.

 

Pripravila šolska svetovalna delavka:

Dragica Borko

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, RABLJENIH TONERJEV OZ. KARTUŠ

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, RABLJENIH TONERJEV OZ. KARTUŠ

Spoštovani učenci in starši!

Akciji ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA in ZBIRANJE RABLJENIH TONERJEV OZ. KARTUŠ se nadaljujeta tudi v šolskem letu 2021/2022. Naša partnerja v akcijah ostajata podjetji Dinos in Bitea d.o.o..

Na sestanku eko koordinatorjev ter v dogovoru z Eko skladom smo sklenili, da zbiralni akciji nadaljujemo.

Beleženje količin bo potekalo kot pretekla leta. Razredniki jih bodo sproti sporočali eko koordinatorjem.

Zbran denar iz preteklega in tekočega šolskega leta, bomo porabili za namene in potrebe celotne šole. Na podlagi zbranih idej in želja učencev, o katerih smo se pogovorili na sestankih eko predstavnikov razreda, bomo nabavili dodatne betonske klopi in uredili motorično pot v okolici šole.

V želji, da bomo še naprej tako uspešni v akciji, vas lepo pozdravljamo.

Eko koordinatorji

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 8. razredov v šol. letu 2021/22)

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 8. razredov v šol. letu 2021/22)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 13. 9. do 17. 9. 2021 ali pa od 20. 9. do 24. 9. 2021 v domu CŠOD  Breženka – Piran. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite na spletni strani šole.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 povprečnega mesečnega dohodka na osebo, oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča ravnatelj šole po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vlogo z dokazili pošljite ali oddajte najkasneje do 7. 9. 2021 šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE šole v naravi 8. razredi

Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost