Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

V skladu z zakonodajo izvajamo pouk izbirnih predmetov. Seznam vseh izbirnih predmetov se nahaja na spletni strani Ministrstva za šolstvo RS.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Šola ponudi učencem 7., 8., in 9. razreda izbirne predmete družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. Izbor  predmetov je odvisen od zanimanja zanj. Učenec si izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen odelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le delno. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo naši šoli posredovati pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu  otroka v glasbeno šolo. Prav tako morajo v vlogi navesti, ali želijo, da je učenec v celoti oproščen obiskovanja izbirnih predmetov ali le ene ure tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti

V skladu z zakonodajo izvajamo 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Skupno 1.230 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost