Specialno pedagoška služba

V specialno pedagoški službi na šoli delujejo:

1. Socialno pedagoško delo izvaja  socialna pedagoginja v obliki individualne in skupinske pomoči. Tako:

– prispeva k boljši integraciji posameznikov v razrede,

-spodbuja posameznika k samoiniciativnosti, prevzemanju lastne vloge, odgovornosti pri reševanju lastnih težav, stisk, k poznavanju in učenju primernih vedenjskih strategij …,

– skrbi za osebnostni in celostni pristop k posamezniku, za pomoč pri  reševanju neugodnih položajev in pri spoprijemanju s socialnim okoljem

– ter svetuje učiteljem pri vzpostavljanju kvalitetnejših odnosov v razredu.

 

Delo socialnega pedagoga zajema:

– Neposredno delo z otrokom:

– poskuša prepoznati naravo težav, motenj;
– poišče pogoje v katerih doseže otrok najboljše rezultate;
– izbere specifične metode dela in pomoči;
– kompenzira težave, motnje;
– razvija občutek varnosti in uspešnosti.

– Sodelovanje z učitelji

– Sodelovanje s starši

– Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci (kot pri specialni pedagoginji)

Socialna pedagoginja je dosegljiva na šoli v času govorilnih ur in na telefonsko številko šole.

 

2. Specialno pedagoško delo prav tako poteka kot izvajanje

individualne in skupinske pomoči in obsega:

 

– odkrivanje otrok s posebnimi potrebami v šoli in vrtcu,

– vključevanje otrok s posebnimi potrebami v šolo,

– izvajanje individualnih in skupinskih ur dodatne strokovne pomoči za področja:

–   tehnik in strategij učenja

–   branja in pisanja

–   specifičnih težav pri posameznih predmetih

–   govorno jezikovnih težav

–   grafomotorike

–   motorike

–   pozornosti, koncentracije, pomnjenja

–   nemirnosti – hiperaktivnosti

– sodelovanje z razredniki in drugimi učitelji, ki poučujejo učence s posebnimi potrebami, svetovalno službo ter vodstvom šole,

– sodelovanje s starši v postopku usmerjanja , pri izdelavi individualiziranih programov ter spremljanju le-teh

– sodelovanje z zunanjimi institucijami: Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše MB, Dispanzerjem za pedopsihiatrijo v Zdravstvenem domu MB, Centrom za sluh in govor MB, Osnovno šolo Gustava šiliha MB, Zavodom RS za  šolstvo.

Dosegljive smo na šoli vsak dan na telefon šole: 02 616 55 70 ali 02 616 55 85 ter v času govorilnih ur oziroma po dogovoru.

Skupno 1.911 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost